Thức ăn hỗn hợp cho gà lông màu nuôi thịt từ 1 ngày tuổi – PG 820X

Thức ăn hỗn hợp cho gà lông nuôi thịt từ 21 tuẩn tuổi – PG 820F

Thức ăn hỗn hợp cho gà lồng màu nuôi thịt từ 28 – 56 tuần tuổi – PG 820B

Thức ăn hỗn hợp cho gà lông màu nuôi thịt từ 1 – 28 tuần tuổi – PG 820A

Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt đẻ chạy đồng – PG 727

Thức ăn hỗn hợp dùng cho trang trại ( cho vịt, ngan đẻ ) – PG 723A

Thức ăn hỗn hợp dùng cho trang trại ( cho vịt, ngan đẻ ) – PG 723A

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho vịt, ngan hậu bị trên 8 tuần tuổi – PG 722C

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho vịt thịt từ 4 tuần tuổi – PG 722B

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan thịt trên 21 ngày tuổi – PG 721B