Thức ăn hỗn hợp dùng cho lợn siêu nạc – PG 777

Thức ăn hỗn hợp dùng cho lợn siêu nạc – PG 555

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái siêu nạc nuôi con – PG 527D

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái siêu nạc mang thai – PG 527C

Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc – PG 525B

Thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt 20kg – 45kg – PG 523B

Thức ăn hỗn hợp cho lợn lai từ 35kg – xuất chuồng – PG 521F

Thức ăn hỗn hợp cho lợn lai từ 15kg – 40kg – PG – 512B

Thức ăn hỗn hợp cho lợn từ 15kg – 30kg – PG – 55